ซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการขายและการตลาด


เว็บไซต์แอสโคปเกมส์ 2011

เว็บไซต์การแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มบริษัทปิโตรเลียมของภูมิภาคอาเซียน

เว็บไซต์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

เว็บไซต์ศูนย์รวมเพื่อจัดจำหน่ายโพลิเมอร์จากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ปตท.

เว็บไซต์มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

เว็บไซต์มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร โดย ปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย

เว็บท่าสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ศูนย์รวมข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า และข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์เพื่อให้บริการประชาชน

เว็บท่า อบจ. ชัยภูมิ

เว็บท่าศูนย์รวมการส่งเสริม พัฒนาและให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวชัยภูมิ อย่างครบวงจร

ระบบผู้ผลิตผู้บริโภคตื่นตัว

เว็บไซต์รวบรวมราคาสินค้าตลาดเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภค

เว็บรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2557

เว็บสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2557

ระบบบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลและเว็บท่ากลุ่มผู้ค้าน้ำมันภูมิภาคอาเซียน(แอสโคป)

ระบบประชาสัมพันธ์ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ ระบบประเมิน KPI ของหน่วยงานแอสโคป

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และติดตามเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัท ปตท.

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายจักรยานเคเอสไซเคิล

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายและให้ข้อมูลสินค้าจักรยาน บริษัทเคเอสไซเคิล

เว็บไซต์เดอะวันการ์ด

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเดอะวันการ์ด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น

เว็บไซต์ดิเอเจ้นท์

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขายอสังหาริมทรัพย์ บ.ดิเอเจ้นท์

เว็บท่าสำหรับให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่บุคลที่สาม

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บริการขนส่งก๊าซผ่านทางท่อ สำหรับหน่วยงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เว็บไซต์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เว็บไซต์รางวัลคุณภาพองค์กร สำหรับหน่วยงานพัฒนาคุณภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เว็บรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2558

เว็บสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2558

ซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการผลิตและการดำเนินงาน


ระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชจากการเอารัดเอาเปรียบ และเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ

ระบบเลือกตั้งสหกรณ์การเกษตร

ระบบเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได้

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

ระบบจัดซื้อวัตถุดิบเมื่อปริมาณวัตถุดิบเหลือไม่เพียงพอต่อการผลิต

ระบบจัดเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์

ระบบสำหรับทำการควบคุมอุปกรณ์ในคลังเพื่อระบุที่จัดเก็บ และจำนวนอุปกรณ์ที่เหลืออยู่

ระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย กปภ.

ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังข้อมูลน้ำสูญเสีย

ระบบออกใบเสร็จตรวจรับงาน

ระบบสำหรับออกใบเสร็จตรวจรับงานสำหรับธุรกิจมุงหลังคาในเครือ SCG

ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล

ระบบบริหารจัดการข้อมูลวันลา และสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระบบบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลและเว็บท่าสำหรับหน่วยงาน

ระบบเว็บท่าและประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงาน EDE สำหรับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พัฒนาโดยเทคโนโลยี SharePoint 2013

ระบบบริหารงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ระบบบริหารการขอทุนและเผยแพร่งานวิจัย ระบบการบริหารงบประมาณด้านการขอทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

เว็บท่าหน่วยงานท่อส่งก๊าซ

ระบบดำเนินงานร่วมกันของสายงานท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. (พัฒนาโดยเทคโนโลยี SharePoint 2010)

ระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอัจฉริยะ บริษัท ปตท.

ระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบทางวิศวกรรมการเชื่อมต่อและแก้ไขโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ระบบลดความผิดพลาดจากขั้นตอนการส่งมอบงานของคู่ค้า

ระบบตรวจสอบความถูกต้องในการส่งมอบงานของคู่ค้า(บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) บริษัท ปตท.สผ.

ระบบบริหารจัดการเขตความปลอดภัยของโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.

ระบบบริหารจัดการเขตความปลอดภัยของโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การขอปลูกสร้างในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯและการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ

ระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแก่บุคคลที่สาม

ระบบบริหารจัดการการขอเชื่อมต่อ การอนุมัติการขอเชื่อมต่อและการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแก่บุคคลที่สาม

ซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านขนส่ง


ระบบขนส่งน้ำมันใส

ระบบประเมินการขนส่งเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการปฏิบัติงานและบริการการขนส่งน้ำมัน

ระบบขนส่งน้ำมันหล่อลื่น

ระบบวางแผน ควบคุม และประเมินการขนส่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานขนส่งน้ำมันหล่อลื่น

ระบบจัดหาสายเดินเรือและประเมินการขนส่งทางเรือ

ระบบสนับสนุนการจัดหาสายเดินเรือเพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพการขนส่งของบริษัทในเครือ ปตท.

ระบบจัดการมาตรวัดน้ำรถขนส่ง

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพของรถขนส่งน้ำมันของฝ่ายวัดน้ำ

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้


เว็บไซต์ข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์ ปตท.

ระบบให้ข้อมูลราคาน้ำมันปัจจุบันและทำนายข้อมูลราคาของน้ำมัน